Varför byta till bioenergi från Neova?

Neova investerar i en bioenergianläggning hos dig. Du betalar endast för den energi som du förbrukar. Du får en koldioxidneutral energiförsörjning som ger dig en grönare miljöprofil jämfört med hur du har det idag med fossilt bränsle. Neova sköter dessutom den dagliga driften och underhållet, så du frigör personalresurser till kärnverksamhet.


Bakgrund

Under åren 2011-2015 har koldioxid- och energiskatten ökat från 633 kr till 2186 kr per kubikmeter olja (1 kubikmeter motsvarar cirka 10 MWh) Det innebär en ökad skatteeffekt med 245 %. Den energipolitiska målsättningen är tydlig: deN fossila bränsleandelen av energitillförseln i svensk tillverkningsindustri ska minskas! De stora fjärrvärmeverken konverterade från fossila bränslen till bioenergi på 80/90-talen. De mindre fjärrvärmenäten följde efter. De stora aktörerna inom industrin har också till stor del konverterat bort sitt fossilberoende idag. Vi ser nu också att de medelstora industrierna konverterar från fossilt till bioenergi.


Energiskiftet - Nu erbjuder vi industrin den lösning vi själva har använt!

Nu gör vi en rejäl satsning på att erbjuda svenska industriföretag att byta ut fossil förbränning mot en biobränsle baserad energiproduktion. Neova är en ideal partner i för en sådan konverteringsprocess. Vi har redan konverterat fossilbaserad värmeproduktion till bioenergi ï våra egna anläggningar och satsar nu vidare med att erbjuda detta koncept till fler externa kunder. Vi vill göra detta med dig och ditt industriföretag. Följer du med på resan? Vi lovar att det kommer att löna sig!